Friday, January 19, 2007

جواب معما

در مورد مطلب قبلی ظاهرا بیش از حد سربسته گفته بودم وبرای دوستان مفهوم نبود.خلاصه اش این است که آقایی مدعی شده کتاب های تاریخ ما از بیخ و بن باید عوض شود زیرا ایشان کشف نموده که سلسله های اشکانی و ساسانی وجود نداشته،شاهنامه در دوره صفوی درست شده،همه آثار تاریخی ما قبل اسلام(از هخامنشی به بعد) جعلی است،جنگ های حضرت محمد دروغ است و...بسیاری ادعاهای دیگر
لینک هایی که داده بودم برای کسانی است که میخواهند پاسخ های منطقی به آن ادعاها را بخوانند بخصوص
اولی

 
300 the movie