Wednesday, January 17, 2007

اندر حکایت سنگ و چاه و صد نفر عاقل

چند سالی است آقایی به تاسی از برادرمحترم حاتم طایی (حکایتش خاطر مبارکتان هست؟) و به قول آقای بردبار سریال باغ مظفر"یی هو" (با تشدید روی تک تک حروف-همان یکهو خودمان)تاریخ ایران (وگاهی اوقات اسلام -ولی مثل اینکه در این مورد سنبه مخالفین پر زور بود و موضوع زود درز گرفته شد) و..رامنکرشده و مستمر در و گوهر می فشاند.قاعدتا همیشه خراب کردن آسان تر از ساختن است و عاقلانی که می خواهند سنگ را از چاه درآورند به علت سختی کار معدودند،اما کسانی که علاقه مند به خواندن پاسخ های منطقی به تشکیک های ایشان هستند میتوانندبه عنوان مثال و به ترتیب اولویت به اینجا و اینجا مراجعه کنند

 
300 the movie